Trang chủ > Tài liệu > Bài tập định khoản giá thành sản phẩm có lời giải

Bài tập định khoản giá thành sản phẩm có lời giải

- GIẢM 50% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH xem ngay
- NHẬN DẠY KÈM GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay
- NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BCTC TRỌN GÓI xem ngay

Bài tập tính giá thành sản phẩm hoàn thành mới nhất, hướng dẫn cách định khoản hạch toán giá thành sản phẩm, sản phẩm hoàn thành nhập kho theo Thông tư 200 và 133. Cách tính chi phí sản xuất dở dang trong kỳ...

Bài tập định khoản giá thành sản phẩm có lời giải

hoc ke toan tai an giang

Bài tập:
Trong tháng 5/2017 Công ty kế toán Hà Nội phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như sau:
1. Xuất kho nguyên vật liệu A dùng trực tiếp sản xuất:
20.000 kg X 2.500vnđ/kg = 50.000.000.
2. Tính lương cho cán bộ công nhân viên trong tháng 5/2017:
- Bộ phận quản lý phân xưởng: 2.000.000
- Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm: 5.000.000
- Bộ phận bán hàng: 6.000.000
- Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 10.000.000
3. Trích các khoản lương như: BHYT, BHXH, BHTN, KPCD:
Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2017 là: 24% (Trong đó: BHXH : 18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, KPCD: 2%) (Đây là phần DN phải chịu)
Người lao động phải chịu10,5% (Trong đó: BHXH : 8%, BHYT: 1,5%, BHTN: 1%)
- Giả dụ mức lương ở Nghiệp vụ 2 cũng là mức lương tham gia BHXH.
4. Thực hiện trả lương cho cán bộ công nhân viên sau khi đã trừ các khoản BH bằng tiền mặt.
5. Khấu hao TSCĐ ở phân xưởng sản xuất 30.000.000.
- Khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp 9.000.000.
- Khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng 6.000.000 .
- Cuối kì hoàn thành nhập kho 1.000 sp A và có 45 sp dở dang. (Không có chi phí sản xuất dở dang kỳ trước)
6. Xuất kho sp bán trực tiếp giá bán chưa thuế 10% là: 250.000.000, Thuế GTGT phải nộp là 10%. giá vốn 143.200.000 đã thu tiền chuyển khoản. Vì bên mua thanh toán trước nên Công ty chiết khấu thanh toán 1% cho người mua.
Yêu cầu:
- Định khoản và tính giá sản phẩm hoàn thành
Hướng dẫn cách tính và hạch toán như sau:
1. Xuất kho nguyên vật liệu A:
- Xuất kho nguyên vật liệu A dùng trực tiếp sản xuất:
20.000 kg X 2.500vnđ/kg = 50.000.000.
Hạch toán theo Thông tư 200:
Nợ TK - 621: 50.000.000.
            Có TK - 152: 50.000.000.
Hạch toán theo Thông tư 133:
Nợ TK - 154: 50.000.000.
            Có TK - 152: 50.000.000.
2. Tính lương cho cán bộ công nhân viên:
Tính lương cho cán bộ công nhân viên trong tháng 5/2017:
- Bộ phận quản lý phân xưởng: 2.000.000
- Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm: 5.000.000
- Bộ phận bán hàng: 6.000.000
- Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 10.000.000
Hạch toán theo Thông tư 200:
Nợ TK – 627 : 2.000.000
Nợ TK – 622 : 5.000.000
Nợ TK - 641: 6.000.000
Nợ TK - 642 : 10.000.000
            Có TK - 334: 23.000.000
Hạch toán theo Thông tư 133:
Nợ TK – 154 : 2.000.000 + 5.000.000 = 7.000.000
Nợ TK - 6421: 6.000.000
Nợ TK - 6422 : 10.000.000
            Có TK - 334: 23.000.000
3. Các khoản trích theo lương:
Trích các khoản lương như: BHYT, BHXH, BHTN, KPCD:
- Trích vào chi phí của DN là: 24% (Trong đó: BHXH : 18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, KPCD: 2%)
- Người lao động phải chịu: 10,5% (Trong đó: BHXH : 8%, BHYT: 1,5%, BHTN: 1%)
- Giả dụ mức lương ở Nghiệp vụ 2 cũng là mức lương tham gia BHXH.
Hạch toán theo Thông tư 200:
- Trích vào chi phí của DN:
Nợ TK - 627: (2.000.000 x 24%) = 480.000
Nợ TK - 622: (5.000.000 x 24%) = 1.200.000
Nợ TK - 641: (6.000.000 x 24%) = 1.440.000
Nợ TK - 642: (10.000.000 x 24%) = 2.400.000
            Có TK – 3382 (KPCĐ) : (23.000.000 x 2%) = 460.000
            Có TK – 3383 (BHXH) : (23.000.000 x 18%) = 4.140.000
            Có TK – 3384 (BHYT) : (23.000.000 x 3%) = 690.000
            Có TK – 3386 (BHTN) : (23.000.000 x 1%) = 230.000
- Trích vào lương của nhân viên:
Nợ TK – 334 : (23.000.000 x 10,5%) = 2.415.000
            Có TK – 3383 (BHXH) : (23.000.000 x 8%) = 1.840.000
            Có TK – 3384 (BHYT) : (23.000.000 x 1.5%) = 345.000
            Có TK – 3386 (BHTN) : (23.000.000 x 1%) = 230.000
Hạch toán theo Thông tư 133:
- Trích vào chi phí của DN:
Nợ TK - 154: (7.000.000 x 24%) = 1.680.000
Nợ TK - 6421: (6.000.000 x 24%) = 1.440.000
Nợ TK - 6422: (10.000.000 x 24%) = 2.400.000
            Có TK – 3382 (KPCĐ) : (23.000.000 x 2%) = 460.000
            Có TK – 3383 (BHXH) : (23.000.000 x 18%) = 4.140.000
            Có TK – 3384 (BHYT) : (23.000.000 x 3%) = 690.000
            Có TK – 3385 (BHTN) : (23.000.000 x 1%) = 230.000
- Trích vào lương của nhân viên:
Nợ TK – 334 : (23.000.000 x 10,5%) = 2.415.000
            Có TK – 3383 (BHXH) : (23.000.000 x 8%) = 1.840.000
            Có TK – 3384 (BHYT) : (23.000.000 x 1.5%) = 345.000
            Có TK – 3385 (BHTN) : (23.000.000 x 1%) = 230.000

4. Hạch toán khi trả lương:
Thực hiện trả lương cho cán bộ công nhân viên sau khi đã trừ các khoản BH bằng tiền mặt.

- Theo Thông tư 200 và 133 thì nghiệp vụ trả lương định khoản như sau nhé:
Nợ TK – 334: 23.000.000 - 2.415.000 = 20.585.000
           Có TK 111: 20.585.000
 
5. Hạch toán trích khấu hao TSCĐ:
a, Khấu hao TSCĐ ở phân xưởng sản xuất 30.000.000.
- Khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp 9.000.000.
- Khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng 6.000.000 .

Hạch toán theo Thông tư 200:
Nợ TK – 6274 : 30.000.000
Nợ TK – 6424 : 6.000.000
Nợ TK – 6414 : 9.000.000
            Có TK – 214 : 45.000.000

Hạch toán theo Thông tư 133:
Nợ TK – 154 : 30.000.000
Nợ TK – 6422 : 6.000.000
Nợ TK – 6421 : 9.000.000
            Có TK – 214 : 45.000.000

b, Cuối kì hoàn thành nhập kho 1.000 sp A và có 45 sp dở dang, (Không có chi phí sản xuất dở dang kỳ trước):

Tập hợp chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ:
- Các bạn tập hợp toàn bộ các chi phí liên quan đến việc Sản xuất để kết chuyển nhé như: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí tiền lương, chi phí BH trích vào DN, chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận Sản xuất ...)

Hạch toán theo Thông tư 200:
Nợ TK – 154 : (50.000.00 + 6.200.000 + 32.480.000) = 88.680.000
            Có TK - 621: 50.000.000. (Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp)
            Có TK - 622 : (5.000.000 + 1.200.000) = 6.200.000 (Cộng cả phần BH mà trích vào Chi phí của DN)
            Có TK - 627: (2.000.000 + 480.000 + 30.000.000) = 32.480.000 (Cộng cả phần BH mà trích vào Chi phí của DN, và Chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho phân xưởng SX)

Hạch toán theo Thông tư 133:
- Theo Thông tư 133 thì lúc đầu các bạn đã định khoản bên 154 rồi, nên các bạn không cần định khoản gì nữa. Cụ thể Bên Nợ TK 154 = 50.000.000 + 7.000.000 + 1.680.000 + 30.000.000 = 88.680.000

- Cách tính Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ
(Vì không có chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ nên các bạn chỉ tính trong kỳ)

88.680.000  X  45  =  3.818.755
(1.000 + 45)

- Tổng giá thành sản xuất sản phẩm

= 88.680.000 - 3.818.755 = 84.861.245

- Giá thành đơn vị sản xuất sản phẩm 

= 84.861.245/1.000 = 84.861

- Hạch toán nhập kho thành phẩm A:
Hạch toán theo Thông tư 200 và 133 như nhau:
Nợ TK – 155 : 84.861.245 (1.000 sản phẩm A)
            Có TK – 154 : 84.861.245

6. Khi xuất kho bán sản phẩm:
- Xuất kho sp bán trực tiếp giá bán chưa thuế 10% là: 250.000.000, Thuế GTGT phải nộp là 10%. giá vốn 143.200.000 đã thu tiền chuyển khoản. Vì bên mua thanh toán trước nên Công ty chiết khấu thanh toán 1% cho người mua.

Hạch toán theo Thông tư 200 và 133 như nhau:

- Phản ánh Doanh thu:
Nợ TK 112: 250.000.000 + 25.000.000 = 275.000.000
            Có 5112: 250.000.000
            Có TK 3331: 25.000.000

- Phản ánh giá vốn thành phẩm bán ra:
Nợ TK 632:143.200.000 
            Có TK 155: 143.200.000

- Định khoản khoản Chiết khấu thanh toán:
Nợ TK – 635: (275.000.000 x 1%) = 2.750.000
            Có TK 112: 2.750.000.

Comments

comments

 

2020 © Bản quyền thuộc về hocketoanthuchanh.org w88
KẾ TOÁN HÀ NỘI
Điện thoại: 0987 031 901
Địa chỉ:Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
® Ghi rõ nguồn "hocketoanthuchanh.org" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: 0987 031 901
Tel: 0947 596 883
Email: cuongvp92@gmail.com
Hotline: 0987 031 901
Hỗ trợ & CSKH: 0987 031 901